• มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

แสดงความยินยอมการขอรับสิทธิ์ลดหย่อน

สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนกยศ. ทุนกรอ.
หรือชำระค่าธรรมเนียมการศึกษายังไม่เต็มจำนวน

   
ไม่อยู่ในช่วงเวลา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เลขที่ 99 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000

Tel. : +66(073)709-030